phutho

Hội Khuyến học thị xã Phú Thọ: “ Ngày Hội mổ lợn khuyến học”.