phutho

Thị xã Phú Thọ vững tin bước vào năm học 2017 – 2018