Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019

  Phòng GD&ĐT mở lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2016

  Ngày 09/9/2016,Phòng GD&ĐT thị xã Phú Thọ mở lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2016 cho 801 đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

  Tại lớp Bồi dưỡng, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy trực tiếp truyền đạt và trao đổi các vấn đề về công tác lý luận như: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nội dung Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Tình hình thời sự trong nước và quốc tế những tháng đầu năm 2016, chương trình hành động thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Thọ lần thứ XXIII và tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII; Quan điểm cảu Đảng và Nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Khoa học và Công nghệ trong tình hình mới; Những nhiệm vụ và giải pháp căn bản trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của ngành giáo dục thị xã.

  Thông qua lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn, quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh, của thị xã để cán bộ quản lý, giáo viên thấy rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn hiện nay; trên cơ sở đó làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, đạo đức góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017./.


  Hữu Hiếu


  Thông tin đã đăng