Thứ bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2019

  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Thọ mở lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2015.

  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Thọ vừa mở lớp Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2015 cho 715 cán bộ quản lý, giáo viên của 33 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Phú Thọ.

   Tại lớp Bồi dưỡng, các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy trực tiếp truyền đạt và trao đổi các vấn đề về công tác lý luận như: Nội dung Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị “ về  công tác lý luận và định hướng đến năm 2030”; tổng kết 30 năm đổi mới và những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết và chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới, trong nước, của tỉnh và của thị xã; tình hình Biển Đông và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới Giáo dục và Đào tạo, phương hướng phát triển Giáo dục và Đào tạo của thị xã Phú Thọ trong thời gian tới.

              Thông qua lớp học, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn, thông qua việc quán triệt sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh, của thị xã để cán bộ quản lý, giáo viên thấy rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn hiện nay; trên cơ sở đó làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, đạo đức góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 – 2016./.


  Hữu Hiếu


  Thông tin đã đăng